OVER 50 YEARS OF EXPERIENCE

What make us stand out?


We are one of the best organised suppliers of varnishes and varnish technologies in this part of Europe.

QUALITY


Our standards guarantee the quality of our products and solutions through diligent control of the entire manufacturing process and application of the best technologies and components. This makes us some of the best specialists in the industries we support.

 

INNOVATIONS


Our solutions are ahead of the achievements of many competitors. This applies in particular to water-based systems, UV and acrylic polyurethane products. We can adjust our products to each Customer, because we create recipes and manufacture products on site, and as part of the Kupsa Chemical Group, we have the proper facilities to manufacture products and system solutions using our own technologies and components. Our outlets are located on many continents.


Our laboratory in Poland develops formulas of water-based products for our Customers across Europe. "Our laboratory in Poland develops formulas of water-based products for our Customers across Europe.

HERE IN POLAND


Water-based varnishes are flagship products of KUPSA COATINGS in Poland. We manufacture them in our plant here, in Poland. We have a fresh perspective on formulas due to the innovative approach of our chemists, who develop the state-of-the-art formulas. Our team of trained process engineers, in turn, closely collaborates with our Customers to supervise their implementation process of water-based varnish systems.

COMPETENCES


We are a team of chemists and process engineers. We are passionate about our work and we keep developing continuously. Not only do we deliver top quality solutions, but also professional service of the highest order. We guarantee safe deliveries and implementation and production processes at our Customers.

50 YEARS OF KUPSA

Our history


We come from Spain. Our company, through its long and multi-phase history, from the very beginning, has focused on the quality of products and technologies of protection and finishing of wood and wood-like surfaces. In 2019, we celebrated the 50th anniversary of the establishment of our company. A half a century of experience is an obligation; so we keep investing in research and skilled technical and technological personnel, so that our products are not only professional, but also state-of-the-art.

1969

It all started 51 years ago, the founder of KUPSA -Jose Maria Sanchez, opened his first plant and production started ...

Pierwsza lokalizacja
Our first location

1984-1986

Due to the efficiency of our technical and commercial team, our initial industrial buildings prove insufficient to supply the increasing demand for our products. We undertake a great effort, thinking about our future conquest of the market. We purchase an area of 50,000 square metres (today we have 90,000 square metres), which is the present company headquarters. Here, new buildings are built: Factory 1, research and development laboratory, offices and warehouses.

Pierwsza loklaizacja
Further extension

1988-1991

Further upgrades and modernisation related to manufacturing and distribution. Factory 4, Factory 6 and Resin Warehouse 2 are built. Renovation and twofold increase of the area of the existing raw materials warehouse. KUPSA begins commercial operations in Portugal.

Further improvements

1995-1996

New commercial office and laboratory buildings are built. The establishment of new Research Laboratories and Application Laboratories confirmed the readiness of our company for continuous innovations and modernisation of the product range. We started commercial operations in France.

New laboratories

2001-2003

For the sake of environmental protection, a new research teams started working in our laboratories. Their endeavours resulted in the creation of a line of water-based products in Factory 7. A new Semi-Products Factory, Resin Warehouse 3 and a hall with packaging machines are built. Factory 3 is built to manufacture semi-products.

Further improvements

2016

We move to a new headquarters in Rekowo Górne, 40 km from Gdańsk. The dynamic development of the branch in Poland enabled the construction of a state-of-the-art complex with offices, a warehouse and manufacturing plants.

2020

At present, Poland is the location of our logistics and warehousing hub, and laboratory and research facilities, which develops new formulas for industrial varnish systems, application and operation testing for our customers and testing new directions in the development of industrial varnish systems. In the coming years, we are planning to further extend our manufacturing plant.

New headquarters with state-of-the-art warehousing and manufacturing facilities
KUPSA today

1973

Due to the efficiency of our technical and commercial team, our initial industrial buildings prove insufficient to supply the increasing demand for our products. We undertake a great effort, thinking about our future conquest of the market. We purchase an area of 50,000 square metres (today we have 90,000 square metres), which is the present company headquarters. Here, new buildings are built: Factory 1, research and development laboratory, offices and warehouses.

Purchase of new area

1987

We participate at the Maderalia exhibition, and Fairs in Valencia, to present the rich range of UV-curable products for wood and wood-like materials. Our “live” presentation is a great novelty and proves our endeavours to create a leading company in the wood varnishes industry.

Fairs in Valencia

1989

We succeed in our first worldwide application: VARNISHING WITH UV-CURING and using a ROBOT:

  • UV topcoat varnishing: our second worldwide industrial application of white topcoat varnish with UV-curing on a varnishing line equipped with a robot.
  • UV priming: our first worldwide industrial application of white priming varnish with UV-curing on a varnishing line equipped with a robot.
Introduction of the robot

1997-1998

The plant area is essentially divided to designate specific areas for manufacturing various products depending on their nature. The start-up of Factory 5, manufacture of polyesters and UV-curable varnishes. We establish a new resins factory, which secures a permanent place on the market for our company. In the same year, we obtain the ISO 9001 Certificate.

Re-organisation of the manufacturing

2005

Opening of KUPSA COATINGS Sp z o.o., our branch in Poland, which contributed to the successful development of our company, both nationally and internationally.

First headquarters of our branch in Poland

2019

We celebrate the 50th anniversary of the establishment of our company.

Wywodzimy się z Hiszpanii. Nasza firma w swojej długiej, wieloetapowej historii, od początku koncentruje się na jakości produktów i technologii ochrony oraz wykończenia drewna, a także powierzchni drewnopochodnych. W roku 2019 obchodziliśmy 50-lecie istnienia przedsiębiorstwa. Pół wieku doświadczenia zobowiązuje, dlatego nieustannie  inwestujemy w badania oraz wykwalifikowaną kadrę techniczną i technologiczną, aby nasze produkty były nie tylko profesjonalne, ale też nowoczesne.

KUPSA dzisiaj

1969

Wszystko zaczęło się 51 lat temu, kiedy to panowie X i Y otworzyli swoją pierwszy zakład w miejscowości Z i tam rozpoczęli produkcję ....

1969
Pierwsza loklaizacja

1973

Dzięki skuteczności zespołu techniczno-handlowego nasze pierwotne zabudowania przemysłowe okazują się niewystarczające, by zaspokoić rosnący popyt na nasze produkty. Decydujemy się na wielki wysiłek i z myślą o przyszłym podboju rynku zakupujemy teren o powierzchni 50 tysięcy metrów kwadratowych (dzisiaj to już 90 tysięcy metrów kwadratowych) stanowiący dzisiejszą siedzibę firmy. Tutaj powstają nowe zabudowania: Fabryka I, laboratorium badań i rozwoju, biura i magazyny


Zakup nowego terenu

1984-1986

Nasze przedsiębiorstwo rozwija się dynamicznie. Powstaje Fabryka II i Magazyn Żywic I. Rozbudawany zostaje zakład produkcyjny i powstaje nowy, bardzo duży magazyn główny do składowania gotowych produktów.

Pierwsza loklaizacja
Dalsza rozbudowa

1987

Bierzemy udział w wystawie Maderalia, na Targach w Walencji, prezentując bogatą gamę utwardzalnych promieniami UV produktów do drewna i materiałów drewnopodobnych. Nasza prezentacja "na żywo" jest wielką nowością i dowodzi naszych wysiłków, by stworzyć wiodącą firmę na rynku lakierów do drewna.

Targi w Walencji

1989

Przeprowadzamy z powodzeniem pierwsze na skalę światową aplikacje: LAKIEROWANIE Z UTWARDZANIEM ULTRAFIOLETOWYM i zastosowaniem ROBOTA:

  • Lakierowanie ultrafioletowe nawierzchniowe: druga na skalę światową aplikacja przemysłowa lakieru nawierzchniowego białego z utwardzaniem ultrafioletowym w linii lakierniczej wyposażonej w robota.
  • Lakierowanie ultrafioletowe podkładowe: pierwsza na skalę światową aplikacja przemysłowa lakieru podkładowego białego z utwardzaniem ultrafioletowym w linii lakierniczej wyposażonej w robota.
Wprowadzamy robota

1988-1991

Kolejne ulepszenia i unowocześnienia w zakresie produkcji i dystrybucji. Powstaje Fabryka IV, FabrykaVI i Magazyn Żywic II. Remont i dwukrotne powiększenie powierzchni obecnego magazynu surowców. KUPSA rozpoczyna działalność handlową w Portugalii.

Kolejne ulepszenia

1995-1996

Powstają nowe budynki biur handlowych i laboratoriów. Powołanie do życia nowych Laboratoriów do Badań i Rozwoju oraz Laboratorów do Aplikacji potwierdzające gotowość firmy do ciągłych innowacji i unowocześniania gamy swych produktów. Rozpoczynamy działalność handlową we Francji.

Nowe laboratoria

1997-1998

Przeprowadzony zostaje znaczący podział powierzchni zakładu w celu wydzielenia kontretnych obszarów do wyrobu różnych produktów w zależności od ich charakteru. Uruchomienie Fabryki V, produkcja poliestrów i lakierów utwardzalnych UV. Uruchamiamy nową fabrykę żywic, zapewniając firmie stałe miejsce na rynku. W tym samym roku otrzymujemy Certyfikat ISO 9001.

Reorganizacja produkcji

2001-2003

Wtrosce ochronę środowiska w naszych laboratoriach do pracy przystępuje nowy zespół badawczy a owocem jego starań jest stworzenie lini produktów wodorozcieńczalnych w Fabryce VII. Powstaje również nowa Fabryka Półproduktów, Magazyn Żywic III i hala z urządzeniami pakującymi. Powstaje Fabryka III, w której wytwarzane są półprodukty.

Kolejne ulepszenia

2006

Otwarcie w Polsce filii KUPSA COATINGS Sp z o.o., która z sukcesem przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa w naszym kradju, jak również na arenie międzynarodowej.  

Pierwsza siedziba polskiej filii

2016

Przenosimy się do nowej siedziby w miejscowości Rekowo Górne 40 km od Gdańska. Dynamiczny rozwój polskiej filii pozwolił na  budowę nowoczesnego kompleksu, w którym znajdują się biura, magazyn i zakłady produkcyjne.

 

2019

Obchodzimy okrągły jubileusz 50-lecia istnienia firmy.

 

2020

Obecnie w Polsce znajduje się centrum logistyczno-magazynowe oraz zaplecze laboratoryjno-badawcze, zajmujące się nowymi formulacjami przemysłowych systemów lakierowych, badaniami aplikacyjnymi i eksploatacyjnymi dla klientów firmy oraz testowaniem nowych kierunków w rozwoju przemysłowych systemów lakierów. W kolejnych latach planujemy dalszą rozbudowę zakładu produkcyjnego.

Nowa siedziba z nowoczesnym zapleczem magazynowo-produkcyjnym
 

 

Our mission


Big enough
to compete with anyone.
Small enough
to stay close to the Customer.

When our branch in Poland was being established and we were starting our sales operations, we could only ensure our potential Customers that we offer a proven product from Spain at a reasonable price. No one knew us in Poland and it took a lot of work to get to where we are now.

Today, we convince our Customers not only with our product and its price, but also with the competences of our team. Because it is here, in Poland, that we develop our final products tailored to the needs of our Customers worldwide, their industries, manufacturing lines and logistic requirements.

This would not be possible without many years of experience, great facilities with high flexibility, but most importantly, the ability to listen to our Customers.

Adam Budziński, CEO Kupsa Polska 

We are looking forward to
working with you!

To request for quotation, please use our contact form.

Poland

KUPSA COATING SP.Z.O.O.
Nowa 4
84-123 Rekowo Górne
Tel.: +48 58 742 94 95
Fax: +48 58 742 94 96
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.kupsa.pl

Spain

KUPSA COATINGS
Aptdo. de Correos 1081.
26080 Logroño (La Rioja)
Tel.: +34 945 622 222
Fax: +34 945 622 228
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.kupsa.es

Plant:
Ctra. N-111 Logroño - Pamplona Km. 2,3.
01320 Oyón (Alava) España

Mexico

KUPSA COATINGS KUPSA COATINGS MÉXICO S de RL de C.V.
Helio 413
Col. Rincon del Poniente (Parque 300)
66368 Santa Catarina, Nuevo León
Tel.: + 52 8125581105
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

India

KUPSA COATINGS PVT.LTD.
Gat No.- 107, House No- 259
At Post Parandwadi, Dhamane RD,
Taluka-Maval,
District-Pune, 410506
Tel.: +91 96899 09844 / +91 91122 86586
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.